Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Kategoria: Orzecznictwo
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-10-17

1 EUR
4.2936
1 USD
3.7123
1 CHF
3.7456
1 GBP
4.8794
Kategoria: Orzecznictwo
Wyroki NSA dot. postępowania przed sądami
I OPS 10/13 – Uchwałą NSA z 2014-05-12 – nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262), w tym także za pośrednictwem organu admi... Aby zobaczyć wpis...
[02 września 2014 r.]
Wyroki NSA dot. środków transportowych
II FSK 448/12 – Wyrok NSA z 2014-02-18 – podatek od środków transportowych – zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym Naczelny Sąd Administracyjny...
[30 maja 2014 r.]
Wyroki TSUE dot. VAT
Wyrok Trybunału z  dnia 26 stycznia 2012 r. (sprawa C-218/10) Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 TFUE, złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2010 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 maja 2010 r.... Aby zobaczyć wpis...
[14 czerwca 2013 r.]
Wyroki NSA dot. podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 621/11 – Wyrok NSA z 2012-10-30 – podatek dochodowy od osób fizycznych – Dochody osoby fizycznej uzyskane ze wynagrodzenia otrzymanego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem realizującym program finansowany z bezzwrotnej pomocy nie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...
[14 czerwca 2013 r.]
Uchwały NSA dot. akcyzy
II GPS 1/12 – Uchwała NSA – 2012-10-29 – podatek akcyzowy – objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o których jest mowa w art. 2 pkt 2 w związku z pozycją 4 załącznika numer 2 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym Dnia 29 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny...
[19 lutego 2013 r.]
Uchwały NSA dot. podatku dochodowego od osób prawnych
II FPS 1/11 – Uchwała NSA z 2012-01-16 – podatek dochodowy od osób prawnych – opodatkowanie dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega...
[19 lutego 2013 r.]
Uchwały NSA dot. podatku dochodowego od osób fizycznych
II FPS 3/11 - Uchwała NSA z 2012-04-02 –  podatek dochodowy od osób fizycznych – zakres ulgi meldunkowej w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r. Ulga meldunkowa, przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała...
[18 lutego 2013 r.]
Uchwały NSA dot. podatku od towarów i usług
I FPS 3/12 – Uchwała NSA z 2012-06-25 – podatek od towarów i usług – zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług dla towarów wywożonych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w procedurze tranzytu, gdy procedura ta rozpoczyna się poza terytorium kraju W świetle ... Aby zobaczyć wpis...
[18 lutego 2013 r.]
Wyroki NSA dot. podatku akcyzowego
I GSK 344/11 – Wyrok NSA – 2012-05-08 – podatek akcyzowy – prawo do zwrotu akcyzy wiąże się nie z jej naliczeniem i zapłatą, tylko z dokonaniem we własnym imieniu dostawy wewnątrzwspólnotowej towaru akcyzowego, od którego akcyza została zapłacona w kraju. W wyroku wydanym w dniu 8 maja 2012...
[14 lutego 2013 r.]
Wyroki NSA dot. podatku od nieruchomości
II FSK 2444/10 – Wyrok NSA z 2012-08-14 – podatek od nieruchomości – z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. nie wynika bowiem, że związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą wywołuje obowiązek podatkowy jego opodatkowania najwyższą stawką podatkową na całości. W rozpoznawanej sprawie...
[13 lutego 2013 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.