Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-05-24

1 EUR
4.2953
1 USD
3.659
1 CHF
3.689
1 GBP
4.9056
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW


z dnia 4 kwietnia 2011 r.


w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług


(Dz.U. 2013.247 ze zm., ostatnia 2013.04.01, Dz.U.2013.0.362)

 


Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:Rozdział 1


Przepisy ogólne§ 1. Rozporządzenie określa:


1) późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, termin powstania obowiązku podatkowego;

 

2) miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług, inne niż wskazane w art. 22-26 oraz w art. 28b-28n ustawy;

 

3) towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 

3a) towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5%;

 

4) towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 

5) zwolnienia od podatku inne niż określone w art. 43-81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;

 

6) przypadki, w których zastosowanie ma inny niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego;

 

7) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;

 

8) inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów.§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:


1) podatku – rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

 

2) podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

 

3) zarejestrowanym podatniku – rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy;

 

4) podmiotach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

 

5) numerze identyfikacji podatkowej – rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

 

6) sprzedawcy – rozumie się przez to podatnika, który wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;

 

7) nierezydencie – rozumie się przez to nierezydenta w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.);

 

8) rachunku bankowym – rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach.Rozdział 2

 

Inne terminy powstania obowiązku podatkowego§ 3. 1. W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.


2. W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.


3. W przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.


 

Rozdział 3

 

Określenie innego miejsca świadczenia§ 4. W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:


1) osób lub

 

2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy

- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

 

 


Pobierz pełną treść…VAT-ROZP-DZ.U.2011.73.392-1.04.2013

[09 kwietnia 2013 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.