Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Interpretacje dot. podatku od czynności cywilnoprawnych
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-05-24

1 EUR
4.2953
1 USD
3.659
1 CHF
3.689
1 GBP
4.9056
Interpretacje dot. podatku od czynności cywilnoprawnych

Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. IPTPB2/436-148/12-2/KK, 2012.12.04, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Przy zmianie umowy spółki polegającej na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość wniesionych wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. W przypadku spółki osobowej podstawę opodatkowania stanowi suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki osobowej, niezależnie od tego, czy pochodzą one z kapitału zakładowego, czy też z innych kapitałów stanowiących majątek spółki kapitałowej.

W świetle powyższego fakt, iż w powstałej w wyniku przekształcenia spółce osobowej wartość kapitału zakładowego będzie równa wartości kapitału zakładowego w przekształcanej spółce kapitałowej nie przesądza o braku obowiązku podatkowego. Dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego ze wszystkich wkładów wspólników, a nie tylko jej kapitału zakładowego.

Jednocześnie, przy ustalaniu podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki, związanej z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową, należy mieć na uwadze przepis art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nim zwolnione od podatku są umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem spółek w części wkładów do spółki, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/
Sprzedaż wierzytelności a podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. IPPB2/436-142/12-4/MZ, 2012.06.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Sprzedaż wierzytelności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile nie zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, bezprzedmiotowe będzie rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 2 pkt 4 ww. ustawy. Natomiast, jeżeli zostaną spełnione przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 ustawy, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wówczas, przyjmując za Wnioskodawcą, że ww. czynność będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży sprzętu fotograficznego na aukcjach internetowych zagranicznych – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. PL/LM/830/15/BNJ/12/79, 2012.06.20, Minister Finansów


Umowa sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą w chwili dokonania czynności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione są łącznie warunki, iż nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Jeżeli rzecz nabywana jest za pośrednictwem portali internetowych dla oceny miejsca dokonania czynności ma zastosowanie przepis art. 70 § 2 ustawy – Kodeks cywilny, zgodnie z którym jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej, umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

W myśl powyższego przepisu kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy. W związku z tym, że kupującym na zagranicznej aukcji internetowej była osoba fizyczna zamieszkała na terytorium RP, umowę uważa się za zawartą w Polsce.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca miał miejsce zamieszkania na terytorium RP i w świetle powołanych przepisów umowy sprzedaży rzeczy na zagranicznych aukcjach internetowych zawierane były w Polsce, podlegały PCC, gdyż spełnione były łącznie warunki określone w przepisie art. 1 ust. 4 pkt 2 upcc.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. IPTPB2/436-7/12-4/KK, 2012.04.26, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, należy stwierdzić, iż podwyższenie wysokości kapitału zakładowego Spółki akcyjnej, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/
Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy SKA – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. IPTPB2/436-199/12-4/TS, 2012.12.31, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


W sytuacji, gdy akcjonariusz dokona wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, w części na pokrycie kapitału zakładowego i w części na kapitał zapasowy, to podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, będzie suma wartości wszystkich wkładów podwyższających majątek Spółki, niezależnie od tego, czy zostały one wniesione na kapitał zakładowy, czy też na inne fundusze stanowiące majątek spółki, w tym również na kapitał zapasowy.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/
Zawarcie umowy outsourcingu a podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. IPPB2/436-550/12-3/MZ, 2012.12.18, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Czynność zawarcia umowy outsourcingu nie mieści się mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych mogą natomiast podlegać czynności na podstawie których zostanie zawarta umowa, o ile przybiorą postać którejkolwiek z czynności wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Umowa cash pooling a podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – interpretacja indywidualna, podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. IPTPB2/436-154/12-4/KK, 2012.12.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Z tytułu uczestnictwa w Strukturze po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności dokonywane w ramach cash-poolingu nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/
Umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili ich zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz czynność zostanie dokonana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – interpretacja indywidualna – sygnatura IPPB2/436-341/11-3/MS1, 2011.10.05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.


Należy stwierdzić, iż umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili ich zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz czynność zostanie dokonana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższej sytuacji nie będzie miało znaczenia, gdzie nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W odniesieniu do powyższej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 2 pkt 4 ani art. 9 pkt 10 lit. a powyższej ustawy, bowiem umowy pożyczek w ogóle nie będą objęte zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowy pożyczek będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili ich zawarcia jej przedmiot, tj. pieniądze będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie będą miały miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy. Umowy pożyczek będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, także jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca będzie miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast, jeżeli ww. umowy pożyczek będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższe czynności zostaną wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż jeżeli umowy pożyczki nie zostaną objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wówczas znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

Dodatkowo należy wyjaśnić, iż powołany przez Wnioskodawcę przepis art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie miał zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której umowy pożyczki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy, natomiast nie będą objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano w części za nieprawidłowe.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=289119&i_smpp_s_strona=1
Czy pożyczki udzielane przez podatnika VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych? – interpretacja indywidualna – sygnatura IPTPB2/436-26/11-2/KK, 2011.09.23, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron, z tytułu dokonania tej konkretnej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie umowy pożyczki podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że tutejszy Organ – zgodnie ze złożonym we wniosku pytaniem dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych – nie rozstrzyga w niniejszej interpretacji, czy ww. umowa pożyczki będzie opodatkowana bądź zwolniona z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza udzielać pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Reasumując, jeśli umowy pożyczki zostaną objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, czynności te będą korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nadmienić należy, że stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają zmiany umowy spółki. Jak stanowi art. 1 ust. 3 cytowanej ustawy, przy spółce osobowej, za zmianę umowy spółki uważa się pożyczkę udzieloną spółce przez jej wspólnika. W świetle przytoczonych przepisów, pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika jest traktowana jako zmiana umowy spółki, a nie umowa pożyczki. W związku z tym, pożyczka taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeśli Wnioskodawca udzieli pożyczki spółce osobowej, której byłby wspólnikiem, pożyczka taka będzie zmianą umowy spółki i nie będzie korzystała ze zwolnienia.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288333&i_smpp_s_strona=1
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu. – interpretacja indywidualna – sygnatura  ILPB2/436-122/11-2/AJ, 2011.09.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Uwzględniając powyższe, podkreślić należy, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają czynności wymienione w przywołanej regulacji art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy pożyczki. W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W sytuacji przedstawionej we wniosku konstrukcja tzw. cash poolingu jako sposób gospodarowania wolnymi środkami finansowymi niewątpliwie zawiera w sobie elementy kredytowania jednych podmiotów przez drugie. Nie sposób jednak uznać, że tym samym wyczerpuje ona wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla umowy pożyczki. W operacjach cash poolingu, o których mowa we wniosku, mamy do czynienia z wieloma podmiotami, wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. W opisywanych transakcjach uczestniczą wszystkie te podmioty i dla każdego z nich z tytułu uczestnictwa w cash poolingu powstają określone prawa i obowiązki. Nie dochodzi jednak w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, gdyż brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik cash poolingu posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. W konsekwencji, nie jest więc skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, gdyż źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie ujemnym, będzie rachunek główny, na którym będą gromadzone wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu.

Reasumując, usługa zarządzania wolnymi środkami (cash pooling) nie została enumeratywnie wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można też tego typu czynności zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=289378&i_smpp_s_strona=2
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – interpretacja indywidualna – sygnatura IBPBII/1/436-316/11/MZ, 2011.09.21, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Należy stwierdzić, iż umowa cash pooling pozostaje umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

Umowa „cash poolingu” jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy „cash poolingu”, jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. „Cash pooling” polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków.

W przypadku „cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz podmiotem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik „cash poolingu” posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „cash poolingu”.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy „cash poolingu” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym – z powyższych przyczyn – wszystkie czynności dokonywane w ramach umowy cash pooling nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288958&i_smpp_s_strona=2
W jaki sposób opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienie hipoteki łącznej ? – interpretacja indywidualna – sygnatura IPTPB2/436-20/11-4/KK, 2011.09.20, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Prawo rzeczowe nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przedmiotu hipoteki łącznej. Mogą więc być nią obciążone nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności nieruchomości, udział w użytkowaniu wieczystym, jak też łączne obciążenie przedmiotów różnego rodzaju, np. nieruchomości i wierzytelności hipotecznej.

Hipoteka ma charakter hipoteki łącznej, jeżeli kilka nieruchomości jest obciążonych w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności w taki sposób, że każda nieruchomość gwarantuje zapłatę całej wierzytelności, a wierzyciel ma swobodę wyboru nieruchomości, z których będzie dochodził zaspokojenia. Nazwa tej hipoteki nie powinna wprowadzać w błąd, ponieważ wbrew jej brzmieniu nie oznacza, że mamy do czynienia z jedną hipoteką. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z tyloma hipotekami, ile jest przedmiotów (np. nieruchomości), na których dokonano zabezpieczenia (które obciążono hipoteką). Prawo polskie nie przyjęło konstrukcji jednej hipoteki obciążającej kilka nieruchomości, lecz wielość hipotek, tj. tyle, ile jest nieruchomości obciążonych, zabezpieczających jedną wierzytelność (Bałan-Gonciarz Ewa, Ciepła Helena – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, Oficyna, 2007).

Podstawę opodatkowania, w przypadku ustanowienia hipoteki, stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności. Ustalając podstawę opodatkowania należy mieć na uwadze systematykę ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, że przed ustaleniem podstawy opodatkowania w oparciu o art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy najpierw prawidłowo określić przedmiot opodatkowania podatkiem, na podstawie art. 1 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie ma znaczenia że ustanowienie hipoteki służy zabezpieczeniu tej samej wierzytelności. W efekcie podstawę opodatkowania podatkiem stanowić będzie, ustalona odrębnie dla każdej z tych hipotek, kwota wierzytelności zabezpieczonej ustanowioną hipoteką.

Z treści cytowanego art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zastosowanie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest uzależnione od rodzaju ustanowionej hipoteki, lecz od tego, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką istnieje, jest oznaczona i jej wysokość jest znana, czy też wysokości tej wierzytelności ustalić nie można.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że została ustanowiona hipoteka łączna na trzech nieruchomościach, zabezpieczająca wierzytelność o sumie 1.920.000 zł, jak też została ustanowiona hipoteka łączna na trzech nieruchomościach, zabezpieczająca wierzytelność o sumie 441.400 zł, co oznacza, iż wysokość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką jest znana. Ustanowiono łącznie sześć hipotek, trzy dotyczące kwoty 1.920.000 zł i trzy dotyczące kwoty 441.400 zł. Podstawę opodatkowania przy każdej z tych czynności stanowi pełna kwota zabezpieczonej wierzytelności i od tej kwoty, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy wyliczyć wysokość podatku – osobno dla każdej hipoteki, według stawki 0,1 %.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w deklaracji wekslowej o poddaniu się egzekucji wskazała, że podano się egzekucji do kwoty 1.920.000 zł i do kwoty 441.400 zł.

Postępowanie dotyczące wystawienia weksli jest postępowaniem odrębnym od ustanowienia hipoteki, uregulowanym w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282 z późn. zm.). W związku z tym, okoliczność, że w deklaracji wekslowej wskazano, iż egzekucja będzie prowadzona do kwoty 1.920.000 zł i do kwoty 441.400 zł, nie ma wpływu na wymiar podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki.

Do wniosku zostały dołączone dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynie i Jej stanowiskiem.

Końcowo należy wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni, jako występującej z wnioskiem. Nie dotyczy jednak syna Wnioskodawczyni.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=287439&i_smpp_s_strona=2
Czy umowa sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – interpretacja indywidualna – sygnatura IBPBII/1/436-293/11/MZ, 2011.09.19, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Jeżeli z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości jedna ze stron umowy sprzedaży jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług wówczas umowa sprzedaży w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast, jeżeli umowa sprzedaży udziału w nieruchomości podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, ale korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, nie znajdzie zastosowania wyłączenie określone w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym wypadku sprzedaż udziału w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uważa, iż sprzedaż udziału w nieruchomości należącej do majątku prywatnego, nabytego na cele osobiste nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli zatem prawidłowe są ustalenia wnioskodawcy, co do tego, że opisana we wniosku sprzedaż udziału w nieruchomości nie może być zakwalifikowana na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jako czynność podlegająca jej regulacjom i żadna ze stron umowy sprzedaży nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wówczas umowa sprzedaży na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na kupującym, a nie na wnioskodawcy jako sprzedającym.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288277&i_smpp_s_strona=2
Czy pożyczka udzielona spółce przez podatnika VAT podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. – interpretacja indywidualna – sygnatura IPTPB2/436-27/11-2/KK,


2011.09.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron, z tytułu dokonania tej konkretnej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie umowy pożyczki podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że tutejszy Organ – zgodnie ze złożonym we wniosku pytaniem dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych – nie rozstrzyga w niniejszej interpretacji, czy ww. umowa pożyczki będzie opodatkowana bądź zwolniona z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał od Spółki pożyczkę. Pożyczkodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej.

Reasumując, jeśli umowa pożyczki została objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższa czynność korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączenie umowy pożyczki powoduje, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji PCC i zapłaty podatku od udzielonej pożyczki.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=286877&i_smpp_s_strona=3
Zmiana umowy spółki związana z podniesieniem kapitału zakładowego, która zostanie zawarta w październiku 2011 r. w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa – jedynego akcjonariusza – aportu w postaci środków trwałych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. – interpretacja indywidualna – sygnatura IPPB2/436-238/11-5/AF, 2011.09.12, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Wnioskodawca otrzymał od Skarbu Państwa, jako jedynego akcjonariusza wkłady niepieniężne (aporty) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. Składniki majątkowe wnoszone aportem to elementy systemu przesyłowego takie jak: gazociągi, węzły, tłocznie gazu, stacje redukcyjne, grunty pod tymi obiektami itp. Nie stanowiły one zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W październiku 2011 r. Skarb Państwa, jako jedyny akcjonariusz podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i pokrycie tego podwyższenia wkładem niepieniężnym (analogicznie jak w latach poprzednich), a następnie wniesie aport. Wnioskodawca świadczy usługi przesyłu gazu na terenie całego kraju (zasięg sieci gazowej). Dostawa gazu dla ludności oraz odbiorców przemysłowych odbywa się za pośrednictwem sieci gazowej i w świadczeniu tej usługi G. jest elementem tzw. łańcucha gazowego. Zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej (2003/55/EC) oraz Prawa Energetycznego rozdzielono działalność handlową od technicznej (przesyłanie i dystrybucja) i w efekcie tego G. zajmuje się przesyłem gazu w polskim systemie gazowniczym. Działalność ta polega m.in. na dostarczeniu gazu do sieci dystrybucyjnych i stamtąd dalej gaz trafia do gospodarstw domowych. Przedmiotem działalności Spółki jest przesyłanie paliwa gazowego do wszystkich odbiorców, w tym w zakresie zaopatrzenia ludności w gaz. Spółka jako przedsiębiorstwo gazownicze (przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne) uczestniczy w procesie dostarczania gazu dla ludności. Jest to świadczenie usług użyteczności publicznej zaopatrzenia ludności w gaz. Celem działania Spółki jest zapewnienie transportu paliw gazowych sieciami przesyłowymi, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnej lub odbiorcom końcowym podłączonym do sieci przesyłowej.

W związku z powyższym, zmiana umowy spółki związana z podniesieniem kapitału zakładowego, która zostanie zawarta w październiku 2011 r. w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa – jedynego akcjonariusza – aportu w postaci środków trwałych będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=289408&i_smpp_s_strona=3
Czy można przyjąć, że kredyt bankowy udzielony na rzecz Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o PCC? – interpretacja indywidualna – sygnatura ILPB2/436-109/11-2/MK, 2011.09.09, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu – który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Z kolei w myśl art. 69 ust. 1 ww. ustawy Prawo bankowe, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 1. strony umowy,
 2. kwotę i walutę kredytu,
 3. cel, na który kredyt został udzielony,
 4. zasady i termin spłaty kredytu,
 5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 6. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 7. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 9. wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Z powyższego wynika, że zawarcie umowy kredytu oznacza oddanie kredytobiorcy środków pieniężnych na określony w umowie cel. Oddanie do dyspozycji środków pieniężnych ma zapewnić kredytobiorcy ich wykorzystanie w sposób odpowiadający jego interesom uwidocznionym w umowie kredytowej. Ponadto, kredyt – w przeciwieństwie do umowy pożyczki – jest zawsze oprocentowany co jasno wynika z powołanej regulacji ustawowej.

Mając na uwadze poczynione na wstępie uwagi dotyczące zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności jego zamknięty charakter i płynące z niego konsekwencje prawne (podatkowe), wyjaśnić należy, że pomimo niebudzących wątpliwości podobieństw obu ww. umów (pożyczki i kredytu), mających na celu pozyskanie kapitału, umowa kredytu jako niewymieniona w ustawie podatkowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, w następstwie zawarcia umowy kredytu Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż powołany we wniosku, jako podstawa prawna stanowiska Wnioskodawcy, art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi, czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.


Źródło; http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=290072&i_smpp_s_strona=4
Transfery środków pieniężnych dokonywane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym wszystkie czynności, w tym także subrogacja dokonywane w ramach tej umowie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – interpretacja indywidualna – sygnatura IPPB2/436-190/11-5/MZ, 2011.07.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


W przypadku „cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Uczestnik „cash poolingu” posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „cash poolingu”.

Należy stwierdzić, iż zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „cash pooling” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy sprzedaży lub depozytu nieprawidłowego. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując należy stwierdzić, iż transfery środków pieniężnych dokonywane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym wszystkie czynności, w tym także subrogacja dokonywane w ramach tej umowie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższej czynności pod kątem art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo należy nadmienić, iż Wnioskodawca we własnym stanowisku powołał przepis art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż powyższy przepis nie zawiera w swej treści ust. 1 pkt 4a.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=281515&i_smpp_s_strona=12
Aport przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalność gospodarcza) do spółki cywilnej - ustalenie wartości wkładu – interpretacja indywidualna – sygnatura ILPB2/436-36/11-4/WS,


2011.05.10, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania z tytułu zawarcia umowy spółki stanowi – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Powyższe oznacza, że analizowany przepis nie odwołuje się do wartości środków trwałych przyjętej w wysokości początkowej ujętej w ewidencji środków na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz do wartości wkładów. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro ustawa tak nie stanowi.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej, wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej. Powyższe nie wyklucza ustalenia wartości wkładów w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=277459&i_smpp_s_strona=24
Czy skutkiem wypłaty odszkodowań jest obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? – interpretacja indywidualna- sygnatura ITPB2/436-9/11/ENB, 2011.04.20, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

W związku z powyższym wypłata odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają natomiast czynności ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych, w wyniku których Wnioskodawca otrzymał opisane we wniosku odszkodowania. Jednakże w myśl art. 4 pkt 6 analizowanej ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywającym prawo służebności, w związku z czym czynności ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych nie mogą rodzić dla Wnioskodawcy, żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=282817&i_smpp_s_strona=29
Opodatkowanie cesji wierzytelności bez prawa ich powrotnego przeniesienia na cedenta – interpretacja indywidualna – sygnatura ITPB2/436-2a/11/TJ, 2011.04.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Umowy cesji wierzytelności należą więc do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umowy przenoszącej własność. Dodać należy, że cesja nie ma formy samoistnej umowy, dlatego też dla jej realizacji musi być dokonana czynność cywilnoprawna, na podstawie której nastąpi przeniesienie wierzytelności.

Podkreślić również należy, że umowa cesji, o ile nie przybierze postaci jednej z umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności umowy sprzedaży lub zamiany uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego, jako nie wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Z art. 510 § 1 ww. Kodeksu cywilnego wynika, że czynnością stanowiącą podstawę cesji może być umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności.

W konsekwencji więc, odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że w opisanej we wniosku sytuacji umowa cesji przyjmie postać umowy sprzedaży wierzytelności, a więc co do zasady będzie miała miejsce czynność, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wskazana w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy.


Jednakże w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie bowiem do art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • (uchylony)
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Przepis ten ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć także należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2011 r., znak ITPP2/443-11a/11/EK w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśniono, że skoro Spółka na podstawie umowy cesji wierzytelności uwolni dotychczasowego wierzyciela od ciężaru dochodzenia długu i przejmie na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników, tym samym wykona na rzecz cedenta usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, polegającą na uwolnieniu dotychczasowego wierzyciela (cedenta) od konieczności podejmowania czynności związanych z egzekwowaniem długu i przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużników. Za bez znaczenia dla przedmiotowego rozstrzygnięcia uznano fakt, że nabycie wierzytelności następuje bez prawa ich powrotnego przeniesienia na cedenta, co przesądza jedynie o tym, że uwolnienie od długu będzie miało charakter definitywny. Konkludując, we wskazanej interpretacji stwierdzono, że nabycie wierzytelności podlegało będzie przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe oznacza więc, że opisana czynność sprzedaży wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z wystąpieniem wyjątku, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=272342&i_smpp_s_strona=35
Opodatkowanie umowy odpłatnego użytkowania nieprawidłowego – interpretacja indywidualna – sygnatura ILPB2/436-252/10-4/MK, 2011.02.10, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi temu podlega m.in. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego. Zakresem przedmiotowym ustawy na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 objęto również zmiany ww. umowy, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 6 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu ustanowienia odpłatnego użytkowania nieprawidłowego powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na użytkowniku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania nieprawidłowego stanowi – wartość świadczeń użytkownika, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione. Jednakże w przypadku zawarcia przedmiotowej umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

 1. wartość świadczeń za lat 10 albo
 2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy (art. 6 ust. 6 ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 analizowanej ustawy, stawka podatku od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania nieprawidłowego wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5 – 1%.

Na tle powyższego wyjaśnić należy, że użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym przepisami Księgi II Tytułu III Działu II (art. 252 – 284) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl art. 252 Kodeksu, rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Mając na uwadze fakt, że pieniądze to rzeczy o szczególnych właściwościach, których wartość nie wynika z właściwości fizycznych, lecz z określenia i gwarancji państwa, uznających je za prawny środek płatniczy, ustawodawca w odniesieniu do nich ustanowił szczególną regulację. W art. 264 Kodeksu, wskazał bowiem, że jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 26 października 2010 r. Spółka jako użytkownik zawarła umowę ustanowienia odpłatnego użytkowania nieprawidłowego, w kwocie 50 000,00 zł. Umowa została zawarta na czas określony (2 lata), przy czym wydanie przedmiotu umowy nastąpi w październiku 2011 r. Wartość świadczeń użytkownika wynosi 1 000,00 zł.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny sprawy oraz przywołane powyżej przepisy prawa stanowisko Spółki – zgodnie z którym podstawę opodatkowania, w analizowanym przypadku stanowi, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wartość świadczeń użytkowania za udostępniony kapitał – należało uznać za prawidłowe.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=272521&i_smpp_s_strona=51
Połączenie spółek kapitałowych i związane z nim czynności, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy, ponieważ nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. Jednocześnie należy wskazać, iż w powyższym przypadku znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy, zgodnie z którym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych – interpretacja indywidualna - sygnatura IPPB2/436-440/10-2/MZ, 2011.01.18, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Z dniem połączenia spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki; również z tym dniem wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej (art. 494 § 1 i 4 Kodeksu).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w związku z restrukturyzacją prowadzoną w ramach Grupy C., planowane jest połączenie C. Sp. z o.o. z P. S.A. Połączenie ma zostać przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej KSH) tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inna spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Planowane połączenie określane jest w literaturze jako tzw. połączenie odwrotne – spółką przejmującą będzie C. Sp. z o.o. (spółka córka P. S.A.), natomiast spółką przejmowaną będzie P. S.A. (spółka matka, posiadająca 100% udziałów w C. Sp. z o.o.). Skutkiem tego połączenia będzie przejście na spółkę przejmującą wszystkich składników majątku spółki przejmowanej, a w tym również wszystkich udziałów, które spółka przejmowana posiada w spółce przejmującej. Oznacza to, że z chwilą połączenia, C. Sp. z o.o. spółka dotychczas zależna, stanie się właścicielem swoich własnych udziałów, które należały do tej pory do spółki matki – P. S.A. W wyniku przeprowadzonego połączenia dotychczasowi akcjonariusze spółki matki P. S.A. staną się automatycznie udziałowcami C. Sp. z o.o.

Połączenie to spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy o nominalną wartość kapitału akcyjnego spółki przejmowanej. Podwyższenie to nie będzie miało jednak charakteru ostatecznego. W wyniku połączenia Wnioskodawca nabędzie własne udziały. Z uwagi na fakt, że posiadanie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest, na gruncie KSH, stanem niepożądanym, kolejnym krokiem będzie obniżenie kapitału zakładowego C. Sp. z o.o., w wyniku czego posiadane udziały własne zostaną umorzone. Dopiero w momencie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy, nastąpi zakończenie planowanego procesu połączenia. Podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, nie będzie celem samym w sobie (planowane połączenie, nie ma na celu zasilenia C. Sp. z o.o. kapitałem P. S.A.), a jedynie etapem w planowanym procesie połączenia.

Reasumując należy stwierdzić, iż połączenie spółek kapitałowych i związane z nim czynności, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy, ponieważ nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. Jednocześnie należy wskazać, iż w powyższym przypadku znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy, zgodnie z którym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

Końcowo należy wskazać, iż stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, bowiem opisana we wniosku czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a), a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. Zatem uzasadnienie prawne interpretacji jest odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=264581&i_smpp_s_strona=57
Czy dokonane wpłaty przez wspólników na kapitał rezerwowy spółki powinny być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?- interpretacja indywidualna - sygnatura, ILPB2/436-200/10-2/MK, 2010.12.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Jedną z czynności, które na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca objął obowiązkiem podatkowym w tym podatku jest wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki osobowej.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie (zmianie umowy) spółki komandytowej ciąży na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a stawka podatku wynosi 0,5%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wspólnicy Spółki, tj. komandytariusze i komplementariusz dokonują w ciągu roku podwyższenia kapitału rezerwowego spółki.

Reasumując, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w przywołanych wyżej przepisach. W konsekwencji stwierdzić należy, iż wpłaty dokonywane przez wspólników spółki komandytowej na kapitał rezerwowy niepowodujące podwyższenia wartości wkładów wspólników nie stanowią, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany umowy spółki osobowej. Tym samym dokonane wpłaty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=269464&i_smpp_s_strona=68
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – interpretacja indywidualna – sygnatura ITPB2/436-110/11/TJ, 2011.10.12, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

Wskazać również należy, że w przypadku umowy sprzedaży i zamiany, której przedmiotem są udziały lub akcje w spółkach handlowych, o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje okoliczność, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Powyższe oznacza, że zwolnienie ww. umowy sprzedaży lub zamiany z opodatkowania podatkiem od towarów i usług spowoduje, że czynność taka podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży udziałów, jakie nabędzie w spółce B.

Dokonując oceny powyższego zdarzenia z punktu widzenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdzić należy, że w wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 11 października 2011 r., znak ITPP1/443-1011/11/DM wyjaśniono, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, a Spółka jak wskazano we wniosku nie świadczy na rzecz spółki B żadnych usług, to czynność samej sprzedaży udziałów nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Spółka nie jest zobowiązana do wykazania przedmiotowej transakcji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Konsekwencją powyższego stanowiska jest uznanie, że planowana przez Spółkę transakcja sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 przy umowie sprzedaży ciążył on będzie na kupującym.

Podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie w omawianym przypadku wartość rynkowa zbywanych udziałów, a stawka podatku wyniesie 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Reasumując stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziałów w spółce B stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a obowiązek podatkowy z tego tytułu ciążył będzie na kupującym.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=292499&i_smpp_s_strona=1
Czy zawarcie przez Spółkę z o.o. umowy nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? - interpretacja indywidualna -  sygnatura IBPBII/1/436-206/10/MZ, 2010.11.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


W świetle powyższego należy stwierdzić, iż cena obok oznaczenia przedmiotu sprzedaży stanowi element przedmiotowo istotny umowy sprzedaży. Zapłata ceny jest podstawowym obowiązkiem kupującego. Cena jest ekwiwalentem rzeczy lub praw, nabytych w drodze umowy sprzedaży. Zawiera ona w sobie trzy elementy: wartość rzeczy, zysk sprzedawcy oraz koszty po jego stronie.

W przypadku określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje wynagrodzenie. Termin „wynagrodzenie” nie jest tożsamy z ceną. Użycie w art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminu „wynagrodzenie” świadczy, iż na gruncie tego przepisu nie chodzi o sprzedaż w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Czynności tej zatem nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży.

Instytucja umorzenia udziału w spółce w drodze nabycia przez spółkę udziału jest ściśle związana ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać z umowy spółki. Jest to norma o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż pojęcie „ceny” zawarte w art. 535 Kodeksu cywilnego i pojęcie „wynagrodzenia” określone w art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie są pojęciami tożsamymi, dlatego umowa nabycia udziałów przez Wnioskodawcę od udziałowca celem ich umorzenia regulowana przepisami art. 199 Kodeksu spółek handlowych nie jest umową sprzedaży, o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego, w związku z czym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym nabycie przez Wnioskodawcę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem należy traktować jako szczególny rodzaj umowy, który nie został wymieniony w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy tego typu nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży wymienionej w tym katalogu. Tym samym – z powyższych przyczyn – transakcja nabycia przez Wnioskodawcę własnych udziałów celem ich umorzenia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=259668&i_smpp_s_strona=74
Podział majątku po rozwodzie – interpretacja indywidualna – sygnatura IBPBII/1/436-161/10/AŻ, 2010.10.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawową charakteryzują dwie podstawowe cechy: jest to wspólność dorobku i wspólność o charakterze łącznym. Z powyższego przepisu wynika również, że wspólność majątkowa małżeńska oparta jest na małżeństwie, jako stosunku prawnym osobistym. Powyższe oznacza, że ustanie małżeństwa, w wyniku np. orzeczenia sądu rozwiązującego małżeństwo, powoduje ustanie z mocy prawa tej wspólności. Wspólność majątkowa małżeńska ustaje ponadto w przypadku zawarcia przez małżonków umowy ją znoszącej i wprowadzającej rozdzielność majątkową, orzeczenia sądu ustanawiającego w miejsce wspólności majątkowej pełną rozdzielność na żądanie jednego z małżonków, orzeczenia separacji małżonków, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków oraz w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z nich.

Ponadto wskazać należy, że podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku wystąpi spłata pieniężna.

Skoro więc w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako podlegający podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie został wymieniony podział majątku wspólnego należy uznać, że czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=257016&i_smpp_s_strona=80
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. - interpretacja indywidualna – sygnatura ITPB2/436-110/11/TJ, 2011.10.12, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży udziałów, jakie nabędzie w spółce B.

Dokonując oceny powyższego zdarzenia z punktu widzenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdzić należy, że w wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 11 października 2011 r., znak ITPP1/443-1011/11/DM wyjaśniono, że w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, a Spółka jak wskazano we wniosku nie świadczy na rzecz spółki B żadnych usług, to czynność samej sprzedaży udziałów nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Spółka nie jest zobowiązana do wykazania przedmiotowej transakcji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Konsekwencją powyższego stanowiska jest uznanie, że planowana przez Spółkę transakcja sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 przy umowie sprzedaży ciążył on będzie na kupującym.

Podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie w omawianym przypadku wartość rynkowa zbywanych udziałów, a stawka podatku wyniesie 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b).

Reasumując stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziałów w spółce B stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a obowiązek podatkowy z tego tytułu ciążył będzie na kupującym.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=292499&i_smpp_s_strona=1
Umowy pożyczki które zostaną Spółce udzielone przez Pożyczkodawcę (o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny), nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca środki pieniężne w chwili ich zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy pożyczek zostaną zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – interpretacja indywidualna – sygnatura IPPB2/436-327/11-3/MK1, 2011.10.11, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Należy stwierdzić, że umowa pożyczki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka będzie również podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca z siedzibą w Polsce jest podmiotem realizującym inwestycję budowlaną w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. W celu sfinansowania realizowanego przez siebie projektu Spółka zamierza zaciągnąć pożyczki, które będą udzielane przez podmioty mające siedzibę poza granicami RP (dalej: Pożyczkodawca), a środki pieniężne stanowiące przedmiot tych umów w momencie podpisania umów pożyczek będą się znajdowały poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Umowy pożyczek zostaną zawarte poza terytorium RP. Pożyczkodawca nie będzie posiadał na terytorium RP siedziby lub zarządu. Pożyczkodawcą nie będzie udziałowiec Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż umowy pożyczki które zostaną Spółce udzielone przez Pożyczkodawcę (o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny), nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca środki pieniężne w chwili ich zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy pożyczek zostaną zawarte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=290877&i_smpp_s_strona=1
Czy w przypadku dokonania zamiany lokali mieszkalnych, gdy jedna ze stron jest podatnikiem podatku od towarów i usług a druga osobą fizyczną, powstaje obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych? – interpretacja indywidualna – sygnatura ITPB2/436-117/10/MK, 2010.08.27.


W przypadku umów sprzedaży i zamiany, których przedmiot stanowi nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, opodatkowanie czynności podatkiem VAT jest o tyle istotne, że w myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o wyłączeniu umowy sprzedaży bądź zamiany spod działania przepisów tej ustawy nie decyduje okoliczność posiadania przez strony tej umowy statusu podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Tutejszy organ podatkowy – stosownie do zakresu złożonego wniosku – nie rozstrzyga jednak w niniejszej interpretacji, czy spółka, jako strona umowy zamiany, była rzeczywiście z tytułu tej konkretnej czynności prawnej opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w związku z tym przyjmując zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, iż z tytułu zawartej transakcji podlegała – w świetle przepisów ustawy podatku od towarów i usług – opodatkowaniu tym podatkiem, uznać należy, że zamiana lokali mieszkalnych z dopłatą jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, opisana we wniosku o wydanie interpretacji umowa zamiany – w sytuacji, gdy czynność ta w przypadku Spółki była (jak wynika ze stanu faktycznego) opodatkowana podatkiem VAT – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=254782&i_smpp_s_strona=92
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki obligacji – interpretacja indywidualna – sygnatura ITPB2/436-95a/10/TJ, 2010.07.19, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa pożyczki rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, ponieważ tylko taka wypełnia dyspozycję art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz art. 720 Kodeksu cywilnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani zawrzeć z córką umowę pożyczki obligacji skarbowych Skarbu Państwa, które następnie będą złożone przez Panią jako zabezpieczenie akcyzowe.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że pojęcie obligacji zdefiniowane zostało w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), zgodnie z którym obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Z kolei papier wartościowy definiuje się w literaturze jako dokument wyrażający określone w jego treści prawo, które jest immanentnie z nim związane w tym sensie, że posiadanie tego dokumentu jest niezbędną przesłanką przypisania prawa osobie formalnie z dokumentu uprawnionej, a w konsekwencji przesłanką dochodzenia przez nią realizacji tego prawa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy o obligacjach, obligacja powinna zawierać w szczególności:

- powołanie podstawy prawnej emisji,

- nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru albo wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku tych jednostek lub miasta stołecznego Warszawy, będących emitentem,

- nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, jeżeli jest określony,

- wartość nominalną i numer kolejny obligacji,

- opis świadczeń emitenta, ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania,

- oznaczenie obligatariusza – przy obligacji imiennej,

- ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej,

- datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności – jeżeli warunki emisji przewidują oprocentowanie, oraz warunki wykupu,

- zakres i formę zabezpieczenia albo informację o jego braku,

- miejsce i datę wystawienia obligacji,

- podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta, przy czym podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.


Powyższe cechy obligacji, a w szczególności takie jak jej nazwa, wartość nominalna i numer kolejny, pozwalają na zakwalifikowanie jej jako rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Są to bowiem cechy wyróżniające obligację spośród innych tego typu dokumentów. Sprawia to, że umowa pożyczki obligacji skarbowych, mających postać dokumentów, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawczyni, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji bezprzedmiotowe staje się rozpatrywanie sprawy z punktu widzenia zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=248496&i_smpp_s_strona=99
Jednokrotne opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych - interpretacja ogólna - sygnatura PL/LM/830/14/BNJ/10/27, 2010.02.22, Minister Finansów


Nadrzędną zasadą wynikającą z powołanej Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału jest jednokrotne opodatkowanie kapitału w spółkach kapitałowych.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie C-441/08 Elektrownia Pątnów zasadę taką należy przestrzegać bezwzględnie, w tym w odniesieniu do powstałych po dniu 1 maja 2004 r. skutków zdarzeń mających miejsce przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Mając na uwadze postanowienia ww. wyroku oraz konieczność uniknięcia kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi, odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub odpowiednio zwolnieniu od tego podatku podlegają także kwoty pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez wspólnika, opodatkowane przed dniem 1 maja 2004 r., jeżeli konwertowane są na kapitał zakładowy spółki po tym dniu. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki kapitałowej związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego powstał w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. od podstawy opodatkowania odlicza się kwotę opodatkowanej pożyczki, a jeżeli obowiązek ten powstał od dnia 1 stycznia 2009 r. zwalnia się od podatku zmianę umowy spółki kapitałowej związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika albo akcjonariusza, która była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=233092&i_smpp_s_strona=1
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. , podatek od czynności cywilnoprawnych, sygn. ILPB2/436-158/14-4/WM, 2014.07.03, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


W dniu 3 lipca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w której udzielił odpowiedzi na następujące pytanie: czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?


Interpretacja została wydana w oparciu o następując stan faktyczny. Podatnik, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność firmy w pełnym zakresie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem działalności jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części.


Podatnik zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo do istniejącej już spółki z o.o. w zamian za objęcie udziałów współce. Pod pojęciem przedsiębiorstwa występują następujące składniki: nazwa przedsiębiorstwa, wartości niematerialne i prawne, własność do ruchomości w tym: maszyny i urządzenia oraz materiały do produkcji, dokumenty związane z prowadzeniem działalności, wierzytelności, pracownicy, środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty, tajemnice przedsiębiorstwa, prawo do korzystania z nieruchomości wynikające z umowy najmu.


Nie zostanie przeniesiona do spółki nieruchomość będąca na środkach trwałych osoby fizycznej prowadzącej działalność. Spółka z o.o. na podstawie umowy najmu będzie wynajmować od podatnik  nieruchomość.


Ocena prawna Dyrektora Izby Skarbowej. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.


Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się – przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.


Stosownie do art. 1a pkt 2 tej ustawy, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.


W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 wyżej wskazanej ustawy, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się – w przypadku spółki kapitałowej:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.


Z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy  powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.


Stosownie do uregulowań art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.


Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.


Jednakże w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. I tak, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.


Zauważyć należy, że w przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.


Dlatego też w tym zakresie należy posłużyć się właściwymi przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach. Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy Kodeks cywilny. Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.


Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.


Z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika jednoznacznie, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje zarówno przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, jak i zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa.


W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest więc wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Zaakcentować należy, że na podstawie ww. art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jedynie spółki kapitałowej, a nie osoby fizycznej. Przepis art. 1a pkt 2 ustawy, jednoznacznie wskazuje podmioty uznane na gruncie analizowanej ustawy za spółkę kapitałową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska).


Podkreślić zatem należy, że z postanowień ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika obowiązek opodatkowania tym podatkiem czynności przedstawionej w stanie faktycznym. To przepisy tej właśnie ustawy nakładają na podatników określone prawa i obowiązki. Natomiast określony w tych przepisach zakres wyłączeń i zwolnień podatkowych należy interpretować ściśle, co oznacza, że niedopuszczalna jest ich wykładnia rozszerzająca. Wśród czynności cywilnoprawnych wyłączonych lub zwolnionych z opodatkowania nie ma zmiany umowy spółki kapitałowej związanej z wniesieniem do tej spółki tytułem wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej – jak ma to miejsce na gruncie analizowanej sprawy.


W świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma podstaw prawnych pozwalających uznać przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną za spółkę kapitałową. Nie ma również podstaw do rozpatrywania wniesienia do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, pod kątem spełnienia przesłanek do wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, w świetle powołanych wyżej przepisów, nie jest możliwe zastosowanie w omawiany przypadku wyłączenia z opodatkowania określonego w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ww. ustawy i rozszerzenie zakresu tego wyłączenia o czynność przedstawioną w przedmiotowym wniosku.


W konsekwencji, stwierdzić należy, że wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/


[22 stycznia 2012 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.