Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Interpretacje dot. spadków i darowizn
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-10-17

1 EUR
4.2936
1 USD
3.7123
1 CHF
3.7456
1 GBP
4.8794
Interpretacje dot. spadków i darowizn

Skutki podatkowe spłaty kredytu przez jednego z dwóch kredytobiorców – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. ITPB2/436-131/12/TJ, 2010.10.18, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Z istoty solidarnej odpowiedzialności dłużników wynika, że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Każdy z dłużników solidarnych odpowiada więc za całość długu, a nie tylko część, jaką możnaby mu przypisać poprzez np. równy podział kwoty długu pomiędzy zobowiązanych.

W sytuacji więc, gdy strona zobowiązania solidarnego spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych stron tego zobowiązania, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu, poprzez samą zapłatę całości, czy też części zobowiązania solidarnego nie może dojść do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy.

W przypadku spłaty całości zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu przez ojca Wnioskodawczyni, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Z tytułu nabycia praw do spadku po spadkodawczyni (rodzonej siostrze dziadka) Wnioskodawczyni zaliczana jest do II grupy podatkowej – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. IPPB2/436-297/12-6/MZ, 2012.10.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9.6367 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Oznacza to, że u podstaw zaliczenia nabywcy majątku do odpowiedniej grupy podatkowej leży stopień pokrewieństwa pomiędzy nabywcą a zbywcą majątku.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
 3. do grupy III – innych nabywców.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, do II grupy podatkowej zaliczani są zstępni rodzeństwa (np. siostrzeńcy, bratankowie i ich dzieci oraz wnuki i prawnuki), rodzeństwo rodziców (wujostwo, stryjostwo) zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwo małżonków (np. brat zony) oraz małżonków rodzeństwa (bratowe, szwagrowie), małżonków rodzeństwa małżonków (np. żona brata męża), małżonków innych zstępnych, którymi są żona wnuka, prawnuka, mąż wnuczki i prawnuczki.

A zatem należy stwierdzić, iż z tytułu nabycia praw do spadku po spadkodawczyni (rodzonej siostrze dziadka) Wnioskodawczyni zaliczana jest do II grupy podatkowej.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Do umowy darowizny zawartej z ojczymem zastosowanie znajdzie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli zatem, obdarowana złoży we właściwym czasie zgłoszenie SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, będzie zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. IPPB2/436-372/12-2/AF, 2012.10.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


W myśl art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 cyt. ustawy).

Na podstawie art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W przypadku umowy darowizny zawartej między Wnioskodawczynią a jej ojczymem zastosowanie znajdzie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli zatem, obdarowana złoży we właściwym czasie zgłoszenie SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, będzie zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Skutki podatkowe umowy darowizny podlegającej prawu włoskiemu – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. IBPBII/1/436-229/12/AŻ, 2012.09.27, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny.  Jednakże nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi tylko wtedy, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli w chwili zawarcia umowy strona nie posiadała obywatelstwa polskiego jak również nie posiadała na terytorium Polski stałego pobytu, to nabycie przez nią na podstawie umowy darowizny środków pieniężnych tytułem darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W takiej sprawie nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, gdyż nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 2 ustawy.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu odszkodowanie za bezprawne odebranie prawa własności do gospodarstwa rolnego podlega a podatek od spadków i darowizn – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. ITPB2/436-117/12/IB, 2012.09.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji spadku, należy w tej kwestii odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Stosownie do art. 922 § 1 tej ustawy, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz w jego uzupełnieniu gospodarstwo rolne o powierzchni 30,5 ha na podstawie Dekretu o reformie rolnej z dnia 6 września 1944 r. zostało zabrane w dniu 7 stycznia 1949 r. i przekazane na rzecz Starostwa Powiatowego. Następnie w wyniku podjętych przez stronę działań, w dniu 29 lutego 2012 r. zasądzono od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody na rzecz spadkobierców prawnych osób fizycznych m. in. Wnioskodawcy odszkodowanie pieniężne za bezprawne odebranie prawa własności gospodarstwa rolnego..

Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku po zmarłych spadkodawcach, ponieważ w dacie otwarcia poszczególnych spadków odszkodowanie to nie istniało. Tym samym ww. odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu omawianym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Przekazanie kwoty darowizny na konto osoby trzeciej (sprzedawcy mieszkania), a nie na konto osoby obdarowanej, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – zmiana interpretacji indywidualnej, podatek od spadków i darowizn, sygn. 834/67/KPV/12/1769, 2012.11.20, Minister Finansów


W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek konieczny dla zastosowania zwolnienia od opodatkowania spełniony jest także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.

Należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej. A zatem podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym terminie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz osoby obdarowanej.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. IPPB2/436-274/12-2/AF, 2012.08.21, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn należy mieć na względzie przepis art. 7 ust. 1 ustawy, w myśl którego podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że z punktu widzenia ustalania podstawy opodatkowania długi i ciężary pomniejszają wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Pojęcie długów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem nabycia. Ciężarem w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejsza wartość rynkową tej rzeczy lub prawa.

W przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. A zatem, jeżeli hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności w powyższej sprawie nie wystąpi.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Określenie przedmiotu opodatkowania – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. ITPB2/436-83/12/TJ,  2012.08.07, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, iż jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący jednocześnie Projektodawcą, zamierza realizować określony projekt lub pomysł w ramach funkcjonowania portalu internetowego. Za pośrednictwem portalu gromadzone będą środki finansowe wpłacane przez Finansujących z przeznaczeniem na realizację projektów lub pomysłów Projektodawców, jak również zawierane będą pomiędzy Finansującymi a Projektodawcą umowy sprzedaży towarów. W zamian za wpłacane środki finansowe Finansujący otrzyma od Projektodawcy towar lub usługę, będącą za nie świadczeniem wzajemnym.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że umowa sprzedaży nie jest czynnością wymienioną w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1. Opisany we wniosku sposób nabycia środków pieniężnych na realizację projektów lub pomysłów nie będzie miał również charakteru nieodpłatnego, gdyż w związku z nim przewidziane jest świadczenie ekwiwalentne Wnioskodawcy (Projektodawcy), co nie pozwala na zakwalifikowanie go do sposobów nabycia wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego. W rezultacie na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Przekazanie kwoty darowizny do rąk obdarowanego, a nie rachunek bankowy a brak zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a. ustawy o podatku od spadków i darowizn – interpretacja indywidualna, podatek od spadków i darowizn, sygn. IPTPB2/436-70/11-2/KK, 2012.02.23, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (tj. dla I grupy podatkowej 9.637 zł) – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedmiotowe nabycie podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej – art. 4a ust. 3 cytowanej ustawy.

Z treści wniosku wynika, że babcia wręczyła Wnioskodawcy kwotę darowizny, aby mógł On zapłacić całą kwotę sprzedającym mieszkanie w dniu podpisania aktu notarialnego. Wnioskodawca otrzymał pieniądze do rąk własnych, bez pośrednictwa banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poczty. Nie został zatem spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W związku z tym, przedmiotowa darowizna nie korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło:  http://sip.mf.gov.pl/sip/
Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w sytuacji nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości - interpretacja indywidualna, sygnatura  IPPB2/436-280/11-2/AF, 2011.09.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Reasumując należy stwierdzić, iż przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288103&i_smpp_s_strona=1
W przypadku zwrotu spadkobiercy wywłaszczonej nieruchomości jest on zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (SD-3) i w zeznaniu tym wykazać nabyty w spadku po spadkodawcy majątek - interpretacja indywidualna,  sygnatura IBPBII/1/436-278/11/MCZ, 2011.08.31, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


W przypadku nabycia majątku spadkodawcy w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku – art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy, w przypadku nabycia, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a następnie nabycie to stwierdzono pismem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że zwrot uprzednio wywłaszczonej w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn jako rzecz nabyta w spadku.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wnioskodawca jest zobowiązany, na mocy powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym art. 17a ust. 1 w związku z art. 1 i art. 6 ust. 4 ww. ustawy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (SD-3) i w zeznaniu tym wykazać nabyty w spadku po babce majątek.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288133&i_smpp_s_strona=1
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn darowizny środków pieniężnych dokonanej przez rodzeństwo - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/1/436-275/11/MCZ, 2011.08.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, pod pojęciem przepisów prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych, przy czym mianem ustaw podatkowych – w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej określa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Z powyższych regulacji wynika, że upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ustaw podatkowych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i ratyfikowanych umów międzynarodowych związanych z materią podatkową.

Zagadnienie zawierania umów cywilnoprawnych przez małżonków będących we wspólności majątkowej (wspólności ustawowej), w kontekście zawierania przez obojga lub przez jednego z nich umowy darowizny, jako objęte odrębnymi przepisami, ustawy – Kodeks cywilny w związku z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie należy do zakresu przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a w konsekwencji rozstrzygnięcie ww. kwestii nie należy do właściwości organu upoważnionego do wydania interpretacji indywidualnej.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288053&i_smpp_s_strona=1
Określenie składników majątku podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn -interpretacja indywidualna, sygnatura IPTPB2/436-22/11-4/AK, 2011.08.17, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


W świetle postanowień Kodeksu cywilnego w skład spadku wchodzi ogół praw, jakie przysługiwały spadkodawcy, a więc także espektatywy nabycia praw. W konsekwencji wszystkie one podlegają dziedziczeniu i są wskutek tego przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawczynię, terminowe zgłoszenie wszystkich składników majątkowych wymienionych we wniosku skutkować będzie zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn. Prawidłowo i terminowo złożony druk SD – Z2 kończy postępowanie w sprawie nabycia spadku.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i zaprezentowane powyżej uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, iż po spełnieniu warunku terminowego zgłoszenia nabycia rzeczy i praw majątkowych, przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=283114&i_smpp_s_strona=1
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od spadków i darowizn dokonania darowizny udziałów na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Cypru - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/1/436-269/11/AA, 2011.08.11, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że jako osoba fizyczna przekaże on w drodze darowizny posiadane udziały na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Zdaniem wnioskodawcy, w tym przypadku przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w ogóle nie znajdą zastosowania, gdyż obdarowanym nie jest osoba fizyczna lecz spółka kapitałowa. Ponadto wnioskodawca uważa, iż skoro obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym, to niezależnie od statusu prawnego obdarowanego, darczyńca nie jest zobowiązany do odprowadzenia ww. podatku.

W związku z powyższym, wskazać należy, iż stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne.

Wobec tego, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż darowizna (w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego) przekazana na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne, w tym m.in. na rzecz spółki kapitałowej, nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z uregulowaniami powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym a nie na darczyńcy.

Powyższe oznacza, że po stronie wnioskodawcy nie powstanie z tytułu darowizny obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=286611&i_smpp_s_strona=1
Możliwość opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odszkodowania uzyskanego przez spadkobiercę po zmarłej matce w związku z wydaniem decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu nieruchomości z rażącym naruszeniem prawa - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-80/11-4/AF, 2011.05.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w 1982 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Matka Wnioskodawczyni testamentem ustanowiła Wnioskodawczynię jedyną spadkobierczynią. Postępowanie spadkowe zostało zakończone w 1983 r. Po zmianach jakie zaszły w kraju po roku 1989 r. okazało się, że rodzina Wnioskodawczyni (w tym również Wnioskodawczyni – spadkobierczyni po zmarłej matce) może ubiegać się o odszkodowanie za szkodę jaką poniosła w 1971 r. wskutek wydania przez Prezesa Dzielnicowej Rady Narodowej błędnej, podjętej z rażącym naruszeniem prawa decyzji podziałowej (decyzja z dnia 22 listopada 1971 r.). W wyniku tej decyzji rodzina Wnioskodawczyni została zobowiązana do bezpłatnego przekazania na własność Skarbu Państwa gruntu, który był jej własnością. Potwierdzeniem tego faktu jest wydane w 2005 r. orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, że ww. decyzja wydana przez Prezesa Dzielnicowej Rady Narodowej w 1971 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie mogło jednak orzec o nieważności ww. decyzji z powodu zajścia nieodwracalnych skutków prawnych. Obecnie Wnioskodawczyni dochodzi swoich praw o odszkodowanie na drodze sądowej. Wkrótce Wnioskodawczyni spodziewa się pozytywnego dla Niej wyroku i otrzymania odszkodowania.

Reasumując, należy stwierdzić, że należne Wnioskodawczyni odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=276227&i_smpp_s_strona=1
Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu na rzecz rodziców podatnika przed ich śmiercią - sygnatura  IPPB2/436-84/11-2/MZ, 2011.05.21, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Ojciec Wnioskodawcy zmarł w 1993 r. W oczekiwaniu na ustawę reprywatyzacyjną przeprowadzone zostało w 1999 r. postępowanie spadkowe. Podczas gromadzenia dokumentacji dotyczącej wywłaszczenia na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, okazało się, że decyzja PRN m.st. W-wy z dnia 20 lipca 1955 r., odmawiająca przyznanie ojcu Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego wydana została z naruszeniem prawa. W związku z powyższym spadkobiercy złożyli w 2006 r. do sądu pozew o odszkodowanie. W roku 2008 zmarła matka Wnioskodawcy, będąca również co do 1/4 uczestnikiem postępowania sądowego. Postępowanie spadkowe po matce przeprowadzone zostało w 2009 r. W czasie postępowania spadkowego po matce obowiązywało postanowienie sądu z dnia 25 lipca 2007 r. oddalające pozew o odszkodowanie, które uchylone zostało dopiero dnia 18 maja 2009 r. Wyrokiem sądu II instancji z dnia 15 grudnia 2010 r. zostało Wnioskodawcy przyznane odszkodowanie w 1/4 bezpośrednio po ojcu; 1/12 (1/3 z 1/4) po matce Wnioskodawcy. Roszczenie zostało wypłacone z „zastrzeżeniem zwrotu”. Wysokość odszkodowania ustalona została na podstawie operatu szacunkowego wykonanego w styczniu 2010 r. przez biegłego sądowego.

Reasumując, należy stwierdzić, że należne Wnioskodawcy odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. A zatem, obowiązek podatkowy w tym zakresie nie powstał. Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie pod kątem obowiązku złożenia zgłoszenia SD-Z2 z tytułu wypłaty odszkodowania. Nadmienia się, iż opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegało natomiast nabycie prawa do roszczenia o odszkodowanie, które wchodziło w skład masy spadkowej. A zatem, na Wnioskodawcy ciążył obowiązek rozliczenia się z właściwym organem podatkowym z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłych rodzicach. Z uwagi na to, iż obowiązek podatkowy po zmarłym ojcu powstał w 1999 r. (postanowienie o nabyciu praw do spadku), wobec powyższego zobowiązanie podatkowe w powyższej sprawie nie powstanie, bowiem w myśl powołanych wyżej przepisów Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe po ojcu uległo przedawnieniu. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej matce powstał w 2009 r. (postępowanie spadkowe). Zatem złożenie przez Wnioskodawcę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6-ciu m-cy od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej matce, dawało możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie złożył w ww. terminie zgłoszenia SD-Z2 nabycie prawa do roszczenia po zmarłej matce podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po odjęciu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj. 9.637 zł.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=276809&i_smpp_s_strona=1
Możliwość zwolnienia od podatku od spadków i darowizn świadczenia pieniężnego uzyskanego tytułem zachowku po dniu 31 grudnia 2006 r. - interpretacja indywidualna, sygnatura  IBPBII/1/436-183/11/MCz, 2011.05.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Z uwagi na to, iż zachowek nie stanowi części majątku spadkowego, a jest jedynie określoną kwotowo sumą pieniężną wypłacaną przez spadkobierców (lub zapisobierców) osobom wymienionym w art. 991 Kodeksu cywilnego, spełnienie roszczenia o zachowek nastąpi w chwili jego wypłaty. Konsekwencją powyższego jest, że osoby, którym przysługują roszczenia z tytułu zachowku nie nabywają sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia z chwilą śmierci spadkodawcy, gdyż osobom tym przysługuje jedynie roszczenie do spadkobiercy o wypłatę sumy pieniężnej na pokrycie zachowku lub jego uzupełnienia.

W związku z powyższym momentem nabycia na podstawie zachowku jest chwila wykonania, spełnienia określonych świadczeń. Tym samym moment ten będzie decydował o możliwości stosowania zwolnienia z art. 4a ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto podkreślić należy, iż to że roszczenie o zachowek przysługuje przeciwko spadkobiercom, nie zmienia faktu, iż zachowek należy się uprawnionym do niego z tytułu zabezpieczenia ich interesów jako spadkobierców ustawowych spadkodawcy. To oznacza, że relacja spadkodawca – uprawniony do zachowku decyduje o zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy podatkowej.

Jak wynika z przedmiotowego wniosku spadkodawcy – rodzice Wnioskodawcy zmarli przed 1 stycznia 2007 r. Wnioskodawca po obu rodzicach wystąpił o zachowek – sprawa nadal jest w toku postępowania sądowego.

Reasumując, należy wskazać, iż nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tego prawa, tj. wypłaty zachowku. Zatem w przypadku otrzymania zachowku po 31 grudnia 2006 r. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a cyt. ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6-miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=279999&i_smpp_s_strona=1
Darowizna dokonana na rzecz spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn - sygnatura ILPB2/436-267/10-2/MK, 2011.03.03, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego.

Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią jedyne przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Podkreślenia wymaga również fakt, że zakresem podmiotowym ustawy objęto wyłącznie osoby fizyczne.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=269884&i_smpp_s_strona=1
Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn czynności przeniesienia działki pod budynkiem w formie aktu notarialnego - interpretacja indywidualna, sygnatura ILPB2/436-229/09-4/MK,  2010.01.21, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza przenieść na swojego wujka własność nieruchomości na której znajduje się wybudowany przez tego krewnego budynek mieszkalny.

Stosownie do treści art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Z kolei na podstawie art. 231 § 2 ww. ustawy właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega wyłącznie nieodpłatne nabycie majątku na podstawie tytułów prawnych wymienionych w art. 1 i art. 2 ustawy.

W konsekwencji przeniesienie własności w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=243071&i_smpp_s_strona=1
Spłata kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu, dokonywana przez rodziców właściciela, jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn - interpretacja indywidualna, sygnatura ITPB2/436-92/08/IL, 2008.10.27, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Ze stanu faktycznego wynika, że wspólnie z rodzicami zaciągnęła Pani kredyt za zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ciężar spłaty kredytu ponoszą wyłącznie Pani rodzice. Zabezpieczeniem kredytu obok ubezpieczenia mieszkania i hipoteki kaucyjnej na spółdzielczym własnościowym prawie do mieszkania jest również pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem bieżącym rodziców, prowadzonym przez bank udzielający kredytu.

Zatem zgodnie z zawartą umową kredytową bank postawił do dyspozycji określoną kwotę z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego, kredytobiorcy zobowiązali się natomiast – na określonych warunkach – do jej zwrotu wraz z należnym oprocentowaniem. Jednakże spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu stanowiącego Pani własność będą czasowo dokonywać wyłącznie Pani rodzice. Jeżeli świadczenie to będzie miało charakter bezzwrotny, wówczas częściowe sfinansowanie zakupu ze środków uzyskanych w drodze kredytu, gdzie współkredytobiorcą jest nabywca lokalu stanowić będzie darowiznę – podlegająca regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn – w części w jakiej uzyskany kredyt będzie spłacany przez rodziców. Zobowiązanie wobec banku wykonane zostanie bowiem kosztem ich majątku, w związku z czym nastąpi również przysporzenie majątku Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 4a ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgodnie z ust. 3 tego artykułu w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=195201&i_smpp_s_strona=1
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od spadków i darowizn, dotyczących przekazania w drodze darowizny na rzecz zstępnych części gospodarstwa rolnego, nabytego uprzednio w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-70/11-4/AF, 2011.05.16, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Artykuł 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, iż obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 4 ustawy jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, iż z tytułu nabytego w drodze spadku 1/2 części gospodarstwa rolnego zabudowanego stodołą, oborą i budynkiem gospodarczym oraz niezabudowanej działki stanowiącej część gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz biorąc pod uwagę treść ww. przepisu należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może przekazać w drodze umowy darowizny na rzecz córek 1,8408 ha gruntu zabudowanego budynkami gospodarczymi oraz 1,8275 ha gruntu niezabudowanego (tworzącego nowe gospodarstwa rolne) bez utraty prawa do przedmiotowego zwolnienia pod warunkiem, iż w sytuacji Wnioskodawczyni nie został zastosowany art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=273546&i_smpp_s_strona=1
Wnuk spadkodawcy nie będzie zobowiązany do zapłaty z tytułu otrzymania zachowku podatku od spadków i darowizn, gdyż pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn może skorzystać ze zwolnienia od podatku - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-472/10-2/AF, 2011.01.31


Reasumując, należy stwierdzić, iż w przypadku wypłaty zachowku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=268922&i_smpp_s_strona=1
Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w sytuacji nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-280/11-2/AF, 2011.09.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Reasumując należy stwierdzić, iż przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288103&i_smpp_s_strona=1
Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w sytuacji nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-280/11-2/AF, 2011.09.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

Reasumując należy stwierdzić, iż przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=288103&i_smpp_s_strona=1
Określenie sposobu ustalenia dochodu w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny w sytuacji, gdy umorzenie udziałów będzie miało charakter przymusowy lub automatyczny - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/2/415-678/11/NG, 2011.08.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Przytoczone normy ustawy o podatku od spadków i darowizn ustanawiają generalną zasadę, w myśl której wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę. Ustawa ta nie daje jednak możliwości ustalania wartości w sposób dowolny. Warunkiem uznania określonej przez nabywcę wartości jest stwierdzenie, że „odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw”. Tym samym ustalona na dzień dokonania darowizny wartość udziałów, spełniająca warunki określone w przytoczonych przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn, stanowić będzie – w przypadku uzyskania przychodu z umorzenia przymusowego lub automatycznego tych udziałów nabytych w drodze darowizny – koszty uzyskania przychodu dla potrzeb obliczenia dochodu w rozumieniu art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do uregulowań zawartych w art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 6 ustawy, stanowiącym zarazem wyjątek od ogólnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

W świetle powyższego dochód z umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów stanowić będzie nadwyżka przychodu otrzymanego z tytułu umorzenia udziałów nad ich wartością ustaloną w wyżej opisany sposób.

Reasumując, w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych udziałów z dnia nabycia darowizny ustalona zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc wartość rynkowa z dnia nabycia darowizny. Zatem dochód z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów nabytych w drodze darowizny – podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym – stanowić będzie nadwyżka przychodu z tytułu umorzenia udziałów nad ich wartością rynkową ustaloną na dzień nabycia darowizny.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=287745&i_smpp_s_strona=1
Nabycie własności samochodu osobowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego podatnika powinno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z zasadami określonymi dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/1/436-225/11/AA, 2011.07.28, Dyrektor Izba Skarbowa w Katowicach


W świetle powyższej argumentacji zawarta umowa darowizny rodzi obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Powołane przez wnioskodawczynię zwolnienie z art. 4a ustawy nie będzie miało w opisanym przypadku zastosowania, gdyż spółka jawna nie może być zaliczona do wymienionego w tym artykule kręgu osób najbliższych.

W konsekwencji w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 4.902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Jak również art. 14 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe oraz art. 14 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, według którego do III grupy podatkowej zalicza się innych nabywców w tym osoby w ogóle ze sobą niespokrewnione. Na wnioskodawczyni jako na nabywcy ciąży zatem obowiązek podatkowy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=286593&i_smpp_s_strona=1
Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn o wartość obciążeń z tytułu niewykonanych zapisów - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/1/436-306/09/MCZ, 2010.02.24 , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Zatem biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć wartość nabytego przez nią spadku o wartość obciążenia z tytułu zapisu testamentowego na rzecz siostry i brata nawet w sytuacji, gdy zapisy nie zostały jeszcze wykonane. Wartości działki objętej zapisem na rzecz brata należy ustalić według stanu z dnia śmierci spadkodawcy i według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast wartość bezpłatnej i dożywotniej służebność mieszkania w jednej izbie budynku mieszkalnego z używalnością kuchni i przynależności objętej zapisem na rzecz siostry należy ustalić według wyliczenia: 4 % wartości budynku mieszkalnego (biorąc pod uwagę jego stan z dnia śmierci spadkodawcy i ceny rynkowe z dnia powstania obowiązku podatkowego dla wnioskodawczyni), na którym ma być ustanowiona służebność pomnożona przez 10 lat.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=234357&i_smpp_s_strona=1
Nabycie własności samochodu osobowego z majątku spółki jawnej do majątku osobistego podatnika powinno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z zasadami określonymi dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/1/436-225/11/AA, 2011.07.28, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


W konsekwencji w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 4.902 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Jak również art. 14 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe oraz art. 14 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, według którego do III grupy podatkowej zalicza się innych nabywców w tym osoby w ogóle ze sobą niespokrewnione. Na wnioskodawczyni jako na nabywcy ciąży zatem obowiązek podatkowy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=286593&i_smpp_s_strona=1
Nabycie prawa do roszczenia po zmarłej matce, jeśli podatnik nie złożył w terminie zgłoszenia SD-Z2, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po odjęciu kwoty wolnej od podatku - interpretacja indywidualna, sygnatura  IPPB2/436-97/11-2/MZ, 2011.05.23, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Reasumując, należy stwierdzić, że należne Wnioskodawczyni odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy. A zatem, obowiązek podatkowy w tym zakresie nie powstał. Wobec powyższego bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie powyższego wniosku pod kątem art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn odnośnie wypłaconego odszkodowania. Nadmienia się, iż opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegało natomiast nabycie prawa do roszczenia o odszkodowanie po zmarłych rodzicach, które wchodziło w skład masy spadkowej. A zatem, na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek rozliczenia się z właściwym organem podatkowym z tytułu nabycia praw do roszczenia o odszkodowanie po zmarłych rodzicach. Z uwagi na to, iż obowiązek podatkowy po zmarłym ojcu powstał w 1999 r. (postanowienie o nabyciu praw do spadku), wobec powyższego zobowiązanie podatkowe w powyższej sprawie nie powstanie, bowiem w myśl art. 68 przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe po ojcu uległo przedawnieniu. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej matce powstał w 2009 r. (postępowanie spadkowe). Zatem złożenie przez Wnioskodawczynię do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6-ciu m-cy od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej matce, dawało możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W sytuacji, gdy Wnioskodawczyni nie złożyła w ww. terminie zgłoszenia SD-Z2 nabycie prawa do roszczenia po zmarłej matce podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po odjęciu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj. 9.637 zł.

Końcowo należy wskazać, iż stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego, bowiem Wnioskodawczyni w swoim stanowisku wskazuje, iż żaden z możliwych do uwzględnienia momentów powstania zobowiązania w przedmiotowej sprawie nie miał miejsca. Wskutek tego nie powstał również obowiązek podatkowy od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=276819&i_smpp_s_strona=1
Z uwagi na fakt, iż podatnik nie zamieszkuje przez okres 5 lat w nabytym w drodze darowizny budynku, nie spełnia przesłanek do skorzystania z ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn - interpretacja indywidualna, sygnatura IPTPB2/436-5/11-4/KK, 2011. 08.08, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Przewidziana w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn ulga podatkowa jest odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, warunkiem jej zastosowania jest udowodnienie przez zainteresowaną stronę, że spełnia przesłanki w niej określone. W związku z tym, to na obdarowanym spoczywa obowiązek zamieszkiwania w nabytym budynku. Jeśli obdarowany nie spełni tego warunku, bez względu na to z jakiej przyczyny, nie może skorzystać z ulgi wymienionej w cyt. art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Reasumując, Wnioskodawczyni, jak sama wskazuje, nie zamieszkuje przez okres 5 lat w nabytym w drodze darowizny budynku i tym samym nie spełnia przesłanek do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=282123&i_smpp_s_strona=1
Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn - interpretacja indywidualna, sygnatura IPTPB2/436-6/11-2/KR, 2001.06.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi


Z analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w drodze spadku po zmarłym w dniu 28 czerwca 2006 r. ojcu nabył udział w nieruchomości. Postanowienie spadkowe uprawomocniło się 3 kwietnia 2007 r. W sierpniu 2007 r. Wnioskodawca zapłacił należny podatek od spadków i darowizn z uwzględnieniem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca w sierpniu 2010 r. zawarł związek małżeński. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca mieszka ze swoją mamą, a żona, która jest w ciąży mieszka u swoich rodziców w mieście oddalonym o 300 km od miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioskodawca podaje, że spotyka się z żoną tylko w weekendy. W związku z planowanym wspólnym zamieszkaniem i powiększeniem się rodziny Wnioskodawcy, zachodzi konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Obecnie Wnioskodawca zamierza przekazać w drodze darowizny przysługujący udział w odziedziczonej nieruchomości innemu spadkobiercy – matce.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w przypadku przekazania tytułem darowizny matce (współspadkobiercy) – udziału w przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca nie straci z tego tytułu prawa do ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=275238&i_smpp_s_strona=1
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem spadku po ojcu - interpretacja indywidualna, sygnatura IBPBII/1/436-273/11/MCZ, 2011.08.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Ponieważ ze stanu faktycznego sprawy wynika, że obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez spadkobierczynię w spadku po zmarłym w 1973 r. ojcu powstał z dniem 20 stycznia 2011 r. (kiedy uprawomocniło się postanowienie sądu o nabyciu spadku) należy stwierdzić, że zobowiązanie podatkowe w myśl powołanych wyżej przepisów Ordynacji podatkowej nie uległo przedawnieniu. Jak bowiem wykazano wyżej obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstał zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy – tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Przyjęcie, że termin przedawnienia wymieniony w art. 68 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej należy liczyć zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. z chwilą przyjęcia spadku – jak czyni to wnioskodawczyni – nie jest możliwe w przedmiotowej sprawie z uwagi na to, że jak wykazano wyżej, przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wprowadza generalną zasadę powstania obowiązku podatkowego, natomiast uszczegółowienie tej zasady znajduje się w treści art. 6 ust. 4 ww. ustawy. Ust. 4 art. 6 ww. ustawy mówi bowiem o nabyciu nie zgłoszonym do opodatkowania, stwierdzonym następnie pismem, z którego wynika wskazanie „nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych”. Dotyczy on zatem spadkobierców (obdarowanych), którzy – mimo obowiązku ustawowego – nie zgłosili organowi podatkowemu nabycia majątku. Przepis art. 6 ust. 4 ww. ustawy dotyczy zatem sytuacji wnioskodawczyni. To zaś powoduje, że obowiązek podatkowy nie powstał z chwilą przyjęcia spadku ale z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu. Powyższa sytuacja nie skutkuje zatem pozbawieniem podatnika, możliwości skorzystania z instytucji, o których mowa w art. 68 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej. Jednakże momentem, od którego należy liczyć okres przedawnienia jest 20 stycznia 2011 r.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wnioskodawczyni jest zobowiązana, na mocy powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym art. 17a ust. 1 w związku z art. 1 i art. 6 ust. 4 ww. ustawy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (SD-3) i w zeznaniu tym wykazać nabyty w spadku po ojcu majątek.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=287429&i_smpp_s_strona=1
Możliwość skorzystania z „ulgi mieszkaniowej” - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-91/10-4/AF, 2010.06.01, Dyrektor  Izby Skarbowej w Warszawie


Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyłącznie do udziału w jednym lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, w którym Wnioskodawca zobowiąże się mieszkać, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt stały i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz spełni pozostałe warunki wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W stosunku do powyższego lokalu może być więc zastosowania ulga, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Należy wskazać, iż od udziału w drugim lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nadwyżki ponad kwotę wolną, która w przypadku Wnioskodawcy, tj. II grupy podatkowej wynosi 7.276 zł. Należy nadmienić, iż Wnioskodawca będzie miał obowiązek, zgodnie z art. 17a ust. 1, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=242993&i_smpp_s_strona=1
Możliwość dokonania darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym bez przedkładania zaświadczenia organu podatkowego - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-40/09-2/MZ, 2009.04.09, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn dotyczącego podatku od darowizny dokonanej między A i B, w sytuacji, gdy jednym aktem notarialnym objęte są dwie umowy darowizny dotyczące tego samego przedmiotu, polegające na tym, że A daruje tę nieruchomość B, a następnie B daruje tę nieruchomość C (przy zastrzeżeniu, że A i B należą do tzw. „grupy 4a” lub „grupy 0″, określonej w art. 4a powołanej ustawy darowizna dokonana przez A na rzecz B jest zwolniona od podatku od darowizny).


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=206482&i_smpp_s_strona=1
Opodatkowanie darowizny środków pieniężnych otrzymanych od byłego małżonka - interpretacja indywidualna, sygnatura ITPB2/436-17/10/IL, 2010.02.05, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


W myśl art. 17a ust. 1 ww. ustawy podatnicy podatku od spadków i darowizn są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 139, poz. 988 z późn. zm.). Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Reasumując, jak już wcześniej wskazano do opodatkowania przyjmuje się czystą wartość pomniejszoną o kwotę wolną od podatku. Zatem uznać należy, iż otrzymane przez Panią darowizny po przekroczeniu kwoty wolnej, która w przypadku III grupy podatkowej wynosi 4.902 zł, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a co za tym idzie ciążył na Pani obowiązek złożenia zeznań podatkowych SD-3, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=234309&i_smpp_s_strona=1
Możliwość opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia prawa własności lokalu mieszkalnego oraz środków zgromadzonych na rachunku papierów wartościowych -interpretacja indywidualna, sygnatura ILPB2/436-261/10-4/MK, 2011.03.03, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Reasumując, w związku z nabyciem tytułem spadku udziału w prawie własności mieszkania oraz środkach zgromadzonych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn na zasadach ogólnych. Wyjaśnić bowiem należy, że powołany przez Wnioskodawcę art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma zastosowania w Jego sytuacji, gdyż dotyczy on nabycia własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

Końcowo nadmienić należy, że istnieje możliwość zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nabytego w spadku udziału w mieszkaniu jednakże zwolnienie to – zapisane w art. 16 ustawy – w przeciwieństwie do zwolnienia powołanego przez Wnioskodawcę nie przysługuje z mocy prawa i ma charakter warunkowy.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=270529&i_smpp_s_strona=1
Zasady skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przez osobę zaliczaną do trzeciej grupy podatkowej - interpretacja indywidualna, sygnatura IPPB2/436-404/10-4/MZ, 2010.12.29, Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 18 marca 1996 r. został powołany na mocy testamentu sporządzonego przed notariuszem przez kolegę do całości majątku. Tym majątkiem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 27,40 m 2 położone w W. Wnioskodawca zamieszkuje i jest zameldowany w tym mieszkaniu od ponad 6 lat, gdyż opiekuje się kolegą, schorowanym człowiekiem w podeszłym wieku. W dniu 29 marca 2010 r. Wnioskodawca zawarł z kolegą umowę o opiekę, z podpisem notarialnie poświadczonym. Wnioskodawca uważa, że jako przyszły spadkobierca spełnia przesłanki z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest zameldowany na pobyt stały oraz nie dokona zbycia lokalu w terminie 5 lat od chwili nabycia.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ww. ustawy, po spełnieniu wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków oraz o ile nie zmienią się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 16 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Nadmienić jednakże należy, iż to czy warunki takie zostaną istotnie spełnione może zostać ocenione tylko i wyłącznie w drodze postępowania podatkowego, do którego organ wydający niniejszą interpretację nie jest uprawniony.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=263541&i_smpp_s_strona=1
Zachowanie prawa do zwolnienia z podatku w przypadku dokonania zbycia w drodze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny - interpretacja indywidualna, sygnatura  IPPB2/436-7/10-4/AF, 2010.04.08, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Biorąc natomiast pod uwagę argumentację przedstawioną we wniosku można przyjąć, iż w Pana sytuacji zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, w sytuacji zbycia nabytego w drodze darowizny lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia określonego w art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. a) lub b) ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zatem, jeżeli dokona Pan zbycia powyższego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zamieszkania w nabytym w drodze darowizny lokalu mieszkalnym (tj. podpisze akt notarialny przenoszący własność nieruchomości), a nabycie innego lokalu mieszkalnego (podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości) nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia – zachowa Pan prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=238988&i_smpp_s_strona=1
Obowiązek opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn spadku otrzymanego z Wielkiej Brytanii - interpretacja indywidualna, sygnatura ITPB2/436-215/09/ENB, 2010.03.03, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


W świetle Komentarza do art. 22 Konwencji Modelowej, opodatkowanie majątku, o którym mowa w tym artykule dotyczy tylko podatków od majątku, z wyłączeniem podatków od majątku nieruchomego, spadków i darowizn, i z przeniesienia zobowiązań (pkt 1 Komentarza do art. 22 Konwencji Modelowej).

Jak wynika z powyższego, przepisy powołanej umowy nie mają zastosowania do nabytego przez Wnioskodawczynię spadku, zatem zapłacenie w Wielkiej Brytanii określonej kwoty podatku od spadku zgodnie z prawem tam obowiązującym, nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego.

Zatem, wysokość podatku od spadków i darowizn dla Wnioskodawczyni, która – jak wynika z treści wniosku – w chwili otwarcia spadku miała miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie ustalona w oparciu o przepisy art. 9 i 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem ulg i zwolnień przewidzianych ustawą.

Końcowo wskazać należy, iż podatek zapłacony zgodnie z przepisami prawa w Wielkiej Brytanii jako ciężar nabytego spadku podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce


Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=236713&i_smpp_s_strona=1

[22 stycznia 2012 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.