Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Regulamin
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-11-20

1 EUR
4.3314
1 USD
3.79
1 CHF
3.8171
1 GBP
4.8643
Regulamin

REGULAMIN

Portalu Podatkowego

Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Sp. z o.o.

w Warszawie

 

 

§1. Postanowienie wstępne.


1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 8, 04-367 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 41374, NIP: 113-02-34-978, kapitał zakładowy: 800 000 PLN świadczy za pośrednictwem strony internetowej http://www.podatki-isp.pl dwa rodzaje usług:

1) odpłatny dostęp do następujących opracowań Portalu: aktualności, opinii, artykułów;

2) bezpłatny dostęp do pozostałych opracowań i dokumentów zamieszczonych na stronie Portalu.

2. Korzystanie z Portalu Podatkowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 2. Słownik pojęć.


Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy regulamin,

2) ISP – Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 8, 04-367 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 41374, NIP: 113-02-34-978, kapitał zakładowy: 800 000 PLN,

3) Portal - „Portal Podatkowy ISP” dostępny pod adresem http://www.podatki-isp.pl, będący elektronicznym zbiorem opracowań i dorobku merytorycznego ISP,

4) Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi dostępu do Portalu;

5) usługa – odpłatna usługa dostępu do opracowań zamieszczonych na stronie Portalu http://www.podatki-isp.pl,

6) zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Portalu.


§ 3. Warunki świadczenia usług


1. Aby otrzymać dostęp do odpłatnej części Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

1) dostęp do Internetu,

2) posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej.

2. Użytkownik, w celu zamówienia usługi, powinien:

1) połączyć się ze stroną internetową ISP – http://www.podatki-isp.pl,

2) złożyć zamówienie korzystając z formularza dostępnego na stronie na adres http://www.podatki-isp.pl (dostęp długoterminowy) lub złożyć zamówienie na dostęp czasowy, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany login i hasło dostępowe;

3. Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

4. Rejestrując się, Użytkownik jest obowiązany:

1) podać swój adres poczty elektronicznej,

2) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść,

3) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ISP przesłanych danych osobowych w celu świadczenia usługi.

5. Brak akceptacji któregokolwiek z wymienionych w ust. 4 warunków spowoduje odmowę rejestracji, a co za tym idzie – odmowę dostępu do usługi.

6. Rejestrując się, Użytkownik może wyrazić zgodę na:

1) przetwarzanie przez ISP przesłanych danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

2) wyrazić zgodę na otrzymywanie od ISP wszelkich informacji handlowych na podany adres elektroniczny, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w granicach dopuszczalnych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


§ 4. Zakup i płatności


1. Użytkownik składając Zamówienie, zawiera Umowę sprzedaży zamawianej usługi z ISP.
2. Usługa prezentowana na stronach Portalu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Portalu podawane są w kwocie netto, ze stawką podatku od towarów i usług, określoną w złotych polskich.
4. Cena dostępu do Portalu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
5. Za zakupione usługi ISP może wystawić fakturę VAT na pisemne polecenie Użytkownika wraz z podaniem niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.
6. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelew elektroniczny, bankowy lub sms-em. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez ISP potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
7. Użytkownik Serwisu może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 10 dni poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: portal@podatki-isp.pl.

8. Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi  są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych  (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.


§ 5.Świadczenie usługi.


ISP zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na konserwację systemu, jego rozbudowę, usuwanie awarii lub inne przyczyny od niego niezależne.


§ 6. Reklamacja.


1. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

1) oznaczenie użytkownika – nazwa, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,

2) przedmiot reklamacji,

3) okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje nie zawierające informacji, o których mowa w pkt 2, nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące działania Portalu będą rozpatrywane przez Administratora w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.


§ 7. Zasady odpowiedzialności.


1. Korzystanie z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie. Użytkownik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć się przed taką możliwością, w szczególności poprzez używanie legalnego oprogramowania systemu teleinformatycznego oraz aktualnego oprogramowania antywirusowego. Jednocześnie ISP informuje, że stosowanie zabezpieczeń nigdy nie daje całkowitego bezpieczeństwa. ISP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez szkodliwe oprogramowanie przenoszące się drogą elektroniczną.

2. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe lub mogące powstać w związku z zawartością Portalu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. W szczególności ISP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli Użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Portalu.

4. W szczególności ISP nie odpowiada za skutki podania w Portalu informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością. ISP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się Użytkowników do opinii wyrażonych w Portalu.

5. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania Portalu, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów.

6. Opinie przekazywane w Portalu mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują indywidualne stanowisko autorów.

7. Świadczenie Usługi nie jest świadczeniem usług doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego.

8. Autorzy tekstów zamieszczonych w Portalu nie ponoszą w stosunku do Użytkownika żadnej odpowiedzialności. Postanowienia ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio.

9. Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Portalu bez wyraźnej zgody ISP, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez ISP rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy Portalu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód powstałych w ISP.

10. Prawa autorskie do wszystkich tekstów zamieszczonych w Portalu posiada ISP i podlegają one ochronie prawnej.


§ 8. Postanowienia końcowe.


1. ISP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Portalu w każdym czasie, w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa.

2. ISP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu; publikacja zmienionego Regulaminu następuje poprzez udostępnienie jego treści na stronie www.podatki-isp.pl.

3. Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie poprzez list poczty elektronicznej. Treść zmienionego Regulaminu wraz z prośbą o jej akceptację zostanie przesłana Użytkownikom na ich adres poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownika obowiązuje treść uprzednio zaakceptowanego Regulaminu.


reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.